دستورالعمل اجرائی دفتر بررسی، مبارزه و مراقبت بیماری های دامی

یکشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 10:07 ب.ظ

88/41/ دستورالعمل اجرائی دفتر بررسی، مبارزه و مراقبت بیماری های دامی 01

٠

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان دامپزشکی کشور

دستورالعمل های اجرائی

بررسی ، مبارزه و مراقبت بیماری های دامی

سال ۱۳۸۹

۸۸/۴۱/ کد ۰۱

معاونت بهداشتی و پیشگیری

دفتر بررسی ، مبارزه و مراقبت بیماری های دامی

تدوین : زمستان ۱۳۸۸

88/41/01

١

فهرست مندرجات صفحه

دیباچه

فصل اول

کلیات مراقبت بیماری های دام

فصل دوم

بررسی ، مبارزه و مراقبت بیماری های دامی

الف بررسی ، مبارزه و مراقبت بیماری های ویروسی دام

ب بررسی ، مبارزه و مراقبت بیماری های باکتریایی دام

ج بررسی ، مبارزه و مراقبت بیماری های انگلی دام

فصل سوم

بررسی ، مبارزه و مراقبت بیماری های قابل انتقال بین انسان و دام

فصل چهارم

طرح ها و دستورالعم لهای ویژه

شناسنامه مجموعه :

تهیه کنندگان :

دکتر اختیارزاده ، دکتر عبدالهی ، دکتررضائی ، دکتر مرحمتی ، دکتر عطارد ، دکتر مرادی ، دکتر نورالهی ،

دکتر محمدی ، دکتر اخوی زادگان ، خانم دکتر قهاری ، دکتر افشارپاد ، دکتر امیری ، دکتر سلیمانی ، دکتر

نیکخواه ، دکتر جاویدی ، دکتر ابر اهیم زاده ، دکتر رسولی ، دکتر شعله پاش ، خانم دکتر قندی ، دکتر

راعی، دکتر برومندفر.

بانظارت : دکتر سعید چرخکار

ویرایش : دکتر رضایی

تنظیم : دکتر داراب عبدالهی

زمان : اسفند ۱۳۸۸

88/41/01

٢

به نام خدا

دیباچه

جمعیت انبوه دامی کشور به تنهائی معادل جمعیت دامی تعدادی زیادی از کشورهای خاور میانه است . این سرمایه عظیم نعمتی پر ارزش

و سرمایه ای تجدید شونده است که شکر آن به درگاه حضرت حق ، تلاش مناسب برای حفظ ، حراست و نگهداری از آن می باشد تا

بتوان با چنین نیت و اقدامی هدفمند نسبت به افزایش کمی و کیفی آن به لطف و حمایت خداوندی امیدوار بود .

تاریخ مملو از حوادث و رخدادهای بزرگ و فاجعه باری است که با وقوع بیماری های شناخته شده و ناشناخته این منبع بزرگ معیشت و

اقتصاد را به نابودی و به دنبال آن فقر ، گرسنگی ، بیکاری ، یاس و نومیدی را بر بشر تحمیل نموده و سلامت ، ثروت و رفاه را از آدمیان

دریغ کرده است که ما نیز بطور مستمر این تهدیدات را در حال حاضر مشاهده و تجربه می کنیم . رخدادهای جنون گاوی در بیش از 30

کشور ، تب برفکی در اکثر کشورهای جهان بو یژه در کشورهای جهان سوم ، تب های ویروسی خونریزی دهنده ، تب کیو، شاربن ،

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و ... از این جمله اند .

عوامل بیماریزا مهمترین تهدید جمعیت دامی و بهداشت عمومی کشورها بوده ، تامین بهداشت دام ، پیشگیری و کنترل بیماری ها

مهمترین عامل حفظ سرمایه دامی ، تضمین سرمایه گذاری در این بخش و زمینه ساز تولید مطمئن و پایدار می باشد . بدون شک اتخاذ

معیارهای رعایت مقررات بهداشتی در تبادل محصولات دامی و حضور در بازار جهانی تجارت نیز به منظور اتخاذ تدابیر محکم برای

جلوگیری از انتشار این عوامل بیماریزا و مخاطرات بهداشتی ، حفظ سرمایه دامی و بهداشت عمومی می باشد که براساس قانون مصوب و

تعهدات بین المللی ، سازمان دامپزشکی کشور چنین مسئولیت مهم ملی و بین المللی را به عهده دارد . بر اساس معیارهای مجامع مسئول

بین المللی ، مبانی ، تعیین اهداف ، تعریف جمعیت دامی هدف ، شناخت عوامل بیماریزا و دامنه و توزیع آن ها ، ارزیابی خطر ، ابزارهای

مورد استفاده و ارزیابی تاثیر اقدامات و قانون و مقررات ، محورهای مهم و جهان شمول تامین بهداشت دام می باشند که بحمدا... تلاش

های مناسبی در این ارتباط صورت گرفته و با ایجاد چار چوب شفاف تر و هدفمند در سال 1387 و موثرتر کردن روند آن طی سال 1388

و با نگاه به اهداف برنامه چشم انداز و برنامه های پنجساله مصوب باید دسترسی به اهداف را تعقیب و آن را قابل تحقق نمائیم .

تدوین و اعمال نظام مراقبت بیماری های دامی ، طی سال ها مورد اصلاح و باز نگری قرار گرفته و اجرای آن تعقیب شده است ،

لیکن در سال 1389 همه تلاش به منظور نهادینه کردن آن بعنوان مبنا و بنیان تفکر تدوین هرنوع برنامه مبارزه ای ، مورد تاکید قرار می

گیرد . سیستم اطلاعات جغرافیائی بیماری های دامی مورد توجه جدی واقع شده و موانع موجود در کاربردی کردن آن رفع و حمایت های

لازم در این راستا صورت خواهد گرفت . این موضوع کاملا با مبانی علمی وعقلی تطبیق دارد ، چرا که باکسب اطلاعات هرچه نزدیک تر

به واقعیت از خصوصیات عوامل بیماریزای مورد نظر و ارزیابی سود و هزینه اقدامات مبارزه ای ( پیشگیری ، کنترل ، ریشه کنی ) می توان

روش مناسب را بکار بست و با تداوم برنامه تاثیر اقدامات را ارزیابی نمود .

در خصوص اهداف مورد نظر ، هر چند در مورد بیماری های مختلف و خصوصیات عوامل آن ها ، این اهداف متفاوت است ، ولی باید

به یک نکته توجه جدی شود که هدف کاهش موارد بیماری است و در خصوص برخی عوامل مانند بعضی انگل ها وجود آن ها تا حدی

تحمل شود که موجب به مخاطره افتادن سلامتی دام و تامین بهداشت آن نگردد . لذا نباید در تعیین اهداف اقدامات مبارزه ای صرفا به

درصد پوشش واکسیناسیون و یا درصد اقدام خاص کنترلی بسنده شود بلکه کاهش موارد بیماری بعنوان شاخص قابل اندازه گیری دوم

باید توامان هدف گذاری شود و معیار دوم است که اثربخشی معیار اول را تعیین می نماید و معیار اولی بطور مستقل نمی تواند ارزشی

خاص داشته باشد و چه بسا با تغییر معیار دوم و میل آن به سمت صفر و ثابت ماندن روند آن طی چند سال برحسب عامل هر بیماری ،

موجب حذف معیار اول یعنی پوشش واکسیناسیو ن و ... شده و اقدامات مختلف مراقبتی وقرنطینه ای جایگزین آن گردد . بدیهی است که

تعیین معیار های مبارزه ای بر مبنای عدد و رقم های مشخص و شفاف و قابل تحقق ، پیگیری خواهد شد . خوشبختانه با قبول پرونده و

2008 ) رسما به موقعیت ) ایران در سال 1387 ، ( OIE ) مستندات ریشه کنی بیماری طاعون گاوی توسط سازمان جهانی بهدا شت دام

عاری شدن از بیماری طاعون گاوی نایل گردید و این موفقیت بزرگی برای همه کارکنان دامپزشکی در عرصه های مختلف اجرائی و

تحقیقاتی طی سال ها تلاش می باشد . در سال 1389 قطع واکسیناسیون شاربن در جمعیت دامی اس تان هرمزگان و تقویت مراقبت

بیماری ادامه خواهد یافت و توسعه این سیاست در سایر استان های واجد شرایط مانند استان بوشهر در دست مطالعه می باشد . برای

کنترل و رسیدن به مقطع ریشه کنی آبله گوسفندی و بزی برنامه واکسیناسیون فراگیر و همزمان جمعیت دامی کشور بمدت 4 ماه ( از 15

اردیبهشت تا 15 تیر و از 15 مهر تا 15 آذر ) در دستور کار قرار دارد . در پاسخ به الزامات بین المللی و توصیه های سازمان جهانی

88/41/01

٣

برنامه ملی مراقبت ، بررسی و ارزیابی خطر " BSE بهداشت دام و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد " اجرای آنالیز خطر سه گانه

آنسفالوپاتی های اسفنجی شکل قابل انتقال حیوانی از جمله برنامه های مهم سازمان دامپزشکی کشور در سال 1389 خواهد بود .

همچنین طرح بررسی میزان شیوع بروسلوز در گاو ، گوسفند و بز تدوین شده که پس از بررسی نهایی جهت اجرا ابلاغ خواهد گردید .از

دیگر برنامه های در دست تدوین و اجرا میتوان به سیستم مراقبت بیماریهای اخطارکردنی تک سمیها و جزوات آموزشی بیماریهای اسب

اشاره کرد .

در پایان یادآور این نکته ضروری است که رکن اصلی تولید فرآوردههای خام دامی سالم ،پرورش دام در شرایط بهداشتی و مبارزه با

بیماریهای دامی است لذا انتظار می رود تا یکایک همکاران محترم دامپزشکی همچون گذشته ، با انگیزه و هدفمند در این امر بکوشند.

دکتر مجتبی نوروزی

رئیس سازمان دامپزشکی کشور

88/41/01

٤

فصل اول

بیماری های دام ( Surveillance ) کلیات مراقبت

مقدمه :

مراقبت اپیدمیولوژیکی به گردآوری م داوم و سیستماتیک ، آنالیز و تفسیر داده های بیماری در جمعیت اطلاق می شود . در

طراحی و اجرای سیستم مراقبت ، ساختار بخش دولتی ، همکاری های بخش غیر دولتی ، تامین منابع مالی و وضع قوانین و

مقررات و نیز سطح فرهنگ و آگاهی عمومی بخصوص دامداران نقش عمده و اساسی دار د . بدین ترتیب سیستم های مراقبت

متناسب با ویژگی ها و شرایط موجود در هر کشور طراحی شده و طبعا مکانیزم های بکار رفته قابل الگو برداری کامل

نمی باشد . بطور کلی پیشگیری ، کنترل و ریشه کنی یک بیماری در هر جمعیتی نیازمند شناخت فراوانی وتوزیع مکانی

(جغرافیایی) و زمانی آن است . بدیهی است که پیشگیری ، کنترل و ریشه کنی بدون شناخت این دو موضوع اساسی ، اصول

تصمیم گیری و اتخاد روش های کنترل بیماری ها را مخدوش م ی نماید . از طرفی سرعت در شناخت وضعیت بیماری در

ارتباط مستقیم با خطر گسترش بیماری است ، بدین معنی که فاصل ه زمانی طولانی بین وقوع و لحظه شناخت آن بالطبع در

اکثر موارد گسترش بیماری را بدنبال خواهد داشت . مراقبت اپیدمیولوژیکی روشی است که می تواند جوابگوی شناخت سریع و

دائمی بیماری ها و مشخص نمودن تغییرات آن ها در طول زمان ، مکان و جمعیت باشد . بعبارت دیگر روشی ا ست استوار بر

ثبت دائمی داده ها بمنظور تعیین وضیعت سلامتی جمعیت دامی ، بطوریکه عوامل خطر مترتب بر جمعیت مشخص گردیده و

بکارگیری معیاره ا و اقدامات مبارزه ای علیه آن ها را تسهیل م ی بخشد . در هر حال هدف سیستم های مراقبت ارائه تصویر ی

کامل یا نسبتا کاملی از وضعی ت بهداشتی جمعیت در هر کشوری است . این سیستم ها با بررسی های مستمر و هدف دار

ادواری و مطالعات اپیدمیولوژیک ی در سطح جمعیت امکان ارزیابی عملیات جاری پیشگیری و کنترل بیماری های دام ی و

تصمیم گیری در باره نحوه اجرای فعالیت های آینده را بوجود می آورد . سازمان دام پزشکی کشور از سال 1374 با بهره گیری

از پتانسیل های موجود در کشور به طراحی سیستم مراقبت و اجرای آن مبادرت نموده است .

از سال 1380 موضوع دریافت گزارشات و آنالیز داده ها توسط سیستم اطلاعات جغرافیایی که پیشرفته ترین ابزارها برای

تصمیم گیری در مورد پدیده های بهداشتی است ، مد نظر قرار گرفت و برنامه ریزی های لازم انجام پذیرفت که این سیستم

علی رغم آنکه از ابتدای سال 1384 در برخی از استان ها به صورت پایلوت مورد بهره برداری قرار گرفته بود ، از آبان ماه سال

1386 به طور رسمی کار خود را آغاز نمود . از آنجا که بازبین ی و بازنگری هر سیستم موجب ارتقاء کیفیت آن سیستم می گردد

و از طرفی تجزیه و تحلیل وتفسیر نتایج حاصل از اجرای سیستم مراقبت ، لزوم اعمال تغییرات در آن را اجتناب ناپذیر نموده

است ، سعی گردیده که این تغییرات بمنظور دستیابی به اهداف سیستم ، با توجه به وضعیت موجو د تبیین و ب ه مورد اجرا

گذاشته شود بطوریکه در سال 1387 نسخه دوم سیستم با همکاری فائو تیه و در اختیر استانها قرارگرفته و همچنین در شهریور

ماه سال 1388 سیستم نوین و متمایز سیستم پایش و مانیتورینگ بیماریهای دامی با هدف اطلاع رسانی سریع بیماری های

دامی و اطلا ع رسانی به مقامات استانی و ذیربط تدوین و در اختیار ادارات کل دامپزشکی استانها و همچنین دفتر مرکزی قرار

گرفت. . امید است که با تداوم این سیستم همراه با شناخت بموقع و بهنگام بیماری های دامی و ارائه چهره و روند آن ها در

مناطق و زمان های مختلف و با بکارگیری را هکارهای ضروری به اهداف این سیستم که قطعا پیشگیری ، کنترل و ریشه کنی

بیماری هاست ، دست یابیم .

.

اولویت بندی بیماری ها :

بمنظور برقراری مراقبت ، اولویت بندی بیماری ها با لحاظ نمودن معیارهای مشروحه زیر انجام می پذیرد :

1 - سرعت انتشار و سرایت بیماری

-2 خسارات اقتصادی

-3 تاثیر در بهداشت عمومی

88/41/01

٥

-4 وجود برنامه مبارزه ای ملی ، منطقه أی و جهانی

-5 اهمیت در تجارت بین المللی

بیماری های اخطارکردنی مهم :

بر اساس ارزیابی های بعمل آمده و با توجه به معیارهای فوق بیماری های زیر در این گروه قرار گرفته اند :

- طاعون گاوی

- تب برفکی

- آبله گوسفند و بز

- بروسلوز

- سل گاوی

- طاعون نشخوارکنندگان کوچک

- شاربن

- هاری

- زبان آبی

- اسکروورم دنیای قدیم و جدید

یادآوری 1 بیماری های اگزوتیک جزء بیماری های این گروه محسوب می گردند .

یادآوری 2 کلیه بیماری های مندرج در سامانه اطلا عات جغرافیایی جرء بیماری های اخطارکردنی محسوب و باید به صورت

فوری گزارش گردند .

فرم گزارش بیماری

این فرم برای گزارش فوری ب یماری ها از منابع اطلاع رسانی به شبکه های دامپزشکی شهرستان ها طراحی شده است .

گردش کار این فرم ها به شرح زیر است :

الف)- شبکه های دامپزشکی شهرستان ها :

بر اساس اطلاعات واصله از منابع اطلاعاتی داخلی و یا خارج سازمانی (دامپزشکان بخش خصوصی ، دامداران ، اتحاد یه های

دامداری و ....) از موار د وقوع بیماری ، مسئول بررسی ب یماری ها در شهرستان در صورت حصول اطم ینان موظف است نسبت به

تکمیل فرم در سامانه اطلاعات جغرافیایی اقدام و سریعا از طریق سامانه به استان ارسال نما ی د . حصول اطم ینان از وقوع

بیماری باید مبتنی بر حداقل یکی از موارد زیر باشد:

- دامپزشکان بخش غیر دولتی گزارش کنند .

- سایر منابع اطلاع رسانی که از نظر علمی و عملی مورد وثوق و اطمینان باشند گزارش کنند .

- اطلاعات کمکی و جنبی در خصوص همه گیری ، آزمایشگاهی ، درمانگاهی و.... در رابطه با بیماری موجود باشد .

- بازرسی حضوری از منطقه آلوده و درمعرض خطر انجام شود .

کلیه گزارشات داخل و خارج سازمانی ( اعم از تا یید شده و تا یید نشده ) باید توسط مسئول بررسی شهرستان ه ا در سامانه

اطلاعات جغرافیایی ثبت گردد . در این ارتباط موارد زیر باید رعایت گردد :

- بیماری هایی مانند تب برفکی و آبله که از وضعیت آندمیکی نسبتا بالایی برخوردارند ، لازم است موارد درمانگاهی آن ها

همراه با برداشت نمونه ثبت ، تایید و ارسال گردد زیر ا که بدلایل مختلف عدم تایید آزمایشکاه به معنی عدم وجود بیماری

نیست .

- بیماری هایی مانند شاربن و هاری از اهمیت بهداشت عمومی برخور دارند ، لازم است موارد گزارش در سامانه ثبت گردد ولی

تایید نشود و متعاقبا پس از دریافت نتیجه از آزمایشگاه در صورت مثبت بودن تای ید گشته و ارسال گردد . موارد تایید نشده را

نباید از سامانه اطلاعات جغرافیایی حذف کرد زیرا که عدم تایید موجب می گردد گزارش ارسال نگردد که شهرستان باید آن را

در سامانه حفظ نماید .

88/41/01

٦

در شهرستان هایی که به علت کمبود ن یرو مسئول بررسی ب یماری ها وجود ندارد ، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان

شخصا مسئولیت تکمیل و ارسال فرم را برعهده دارد .

چنانچه نمونه مرضی موجود باشد نمونه به همراه فرم ارسال نمونه سر یعا" به استان ارسال گرد یده و در هر صورت ارسال

نمونه نب اید تعللی در برقراری مراحل گزارش رسانی ا یجاد نم اید . شماره مندرج در روی برگه ارسال نمونه باید دقیقا شماره

گزارش بیماری را داشته باشد و اطلاعات آن با گزارش بیماری منطبق باشد .

گزارشات مربوط به سل گاوی و بروسلوز و چگونگی ارسال اطلاعات قبلا توسط بخشنامه اعلام گردیده است .

ب) ادارات کل دامپزشکی استان ها :

-1 مسئول بررسی های استان موظف است با توجه به سوابق و اطلاعا ت موجود پس از دریافت اطلاعات از شهرستان درقالب

بسته های اینترنتی ، آن ها را به سیستم استان منتقل و مورد بررسی قرار دهد و پی از بسته بندی کل استان آن را به سازمان

دامپزشکی ارسال دارد .

-2 استان موظف است بر روی نمونه های در یافتی به همراه فرم ارسال نمونه از شهرستان ها در حد امکان آزما ی شات لازم را

انجام دهد و در صورت لزوم نمونه را به همراه فرم به دفتر بررسی ، مبارزه و مراقبت بیماری های دامی ارسال نما ی د . امکان

آزمایش بیماری هایی نظیر شاربن در آزمایشگاه مرکز استان میسر است .

-3 تجزیه و تحلیل اولیه بیماری براساس گزارشات رسیده و سایر اطلاعات منطقه ای توسط استان انجام می گیرد.

-4 در صورت لزوم بازدید ناحیه وقوع بیماری انجام می شود.

-5 در صورت لزوم مسئول ین استان با ید به سا یر شهرستان ها تحت پوشش موضوع ب یماری را به صورت مظنون یا قطعی جهت

جلوگیری از انتشار بیماری اطلاع دهند .

-6 نتیجه آزمایشات انجام شده بر روی نمونه ها به شهرستان مربوطه اعلام خواهد شد.

ج ) دفتر بررسی ، مبارزه و مراقبت بیماری های دامی

-1 بسته های ارسالی از استان ها توسط مدیریت سامانه اطلاعات جغرافیایی به سیسبم منتقل می شود .

-2 تجزیه و تحل یل و اظهار نظر اول یه در مورد گزارش رس یده وارائه دستورات اولیه به مسئول بررسی استان سریعا" صورت می

گیرد . کارشناسان دفتر موظفند هر روز اطلاعات مربوط به بیماری ها را که از طریق سرور پخش می گردد مشاهده و انالیز

نمایند .

-3 پیگیری وض عیت عم لیات بر روی نمونه در یافتی و در یافت پاسخ از آزما یشگاه و انعکاس به استان برعهده کارشناس مربوطه

است .

-4 بیماری ه ا بر اساس اطلاعات اپ یدمیولوژیکی ، اگزو تیک بودن ب یماری ، م ی زان و سرعت انتشار ب یماری و عواملی که

خسارات گسترده آتی را باعث می شوند ، مورد توجه قرار گرفته ودر صورت لزوم به مسئولین رده بالاتر منعکس می گردند .

-5 در صورت لزوم بازد ید منطقه توسط کارشناسان سازمان صورت گرفته و پس از اخذ گزارشات تکم یلی و تشخ یص قطعی ،

توصیه های لازم ارائه می گردد .

-6 نتیجه آزم ایشات و تشخ یص نه ایی جهت اطلاع و اقدام لازم به استان ارسال خواهد گرد ی د . ارسال اطلاعات نهایی و

آزمایشگاهی از طریق سیستم صورت می گیرد .

در سال های اخ یر گزارش رسانی در س یستم ملی مراقبت ب یماری های دامی با به خدمت گرفتن س یستم اطلاعات جغراف ی ایی

جهش چشمگ یری داشته است و هم اکنون انتقال اطلاعات از ط ریق این سیستم انجام می گیرد . با توجه به اینکه (GIS)

بهره برداری کامل از توانمندی های ا ین س یستم منوط به آشنا یی بیشتر همکاران مسئول ارسال اطلاعات در سطح استان و

شهرستان ها می باشد ، ادامه کلاس های آموزشی در زمینه این سیستم ضروریست .

88/41/01

٧

در رابطه با تهیه وارسال نمونه های مرضی دام رعایت موارد زیر الزامی است:

-1 جهت ارسال هرگونه نمونه مرضی مربوط به بیماری های اخطار کردنی الصاق فرم ارسال نمونه به منظور ارایه به آزمایشگاه

ضروری است .

-2 در تهیه وارسال نمونه های مرضی دام از دستورالعمل های مربوطه پیروی گردد . درصورت وجود ه رگونه اشکال یا ابهام با

کارشناس مربوطه در دفتر بررسی ، مبارزه و مراقبت بیماری های دامی تماس گرفته شود .

-3 در بررسی یک واگیری ، در صورت ظن به دو یا چند بیماری برای هر یک نمونه و فرم جداگانه تهیه و ارسال گردد.

88/41/01

٨

وزارت جهاد کشاورزی فرم گزارش بیماری شماره 1 شماره ..........

سازمان دامپزشکی کشور دفتر بررسی، مبارزه و مراقبت بیماری های دامی تاریخ ..../...../......

-1 داده های عمومی واحد آلوده

استان شهرستان کد واحد آلوده نام واحد آلوده نوع واحد آلوده نام بیماری

تاریخ وقوع بیماری سابقه مایه کوبی تاریخ مایه کوبی درصد تقریبی پوشش تاریخ احتمالی وقوع

…/…/… …/…/… …/…./…

-2 داده های اختصاصی واحد آلوده

نوع دام کل دام واحد رده سنی آلوده حساس مبتلا تلف شده ذبج شده معدوم شده

3 ماه - گوساله ماده 0

6 ماه - گوساله ماده 3

12 ماه - گوساله ماده 6

2 سال - تلیسه 1

گاو ماده بیشتر از 2 سال

گاو نر داشتی

3 ماه - گوساله نر 0

6 ماه - گوساله نر 3

12 ماه - گوساله نر 6

گاو پرواری

گاو

همه گروههای سنی

3 ماه - بره 0

6 ماه - بره 3

12 ماه - بره 6

3 ماه - بزغاله 0

6 ماه - بزغاله 3

12 ماه - بزغاله 6

میش

قوچ

بز ماده

بز نر

گوسفند پرواری

بز پرواری

گوسفند و بز

همه گروههای سنی

علایم اختصاصی بیماری .... ...................................................................................................... نمونه برداری:

شماره نمونه تاریخ نمونه برداری نوع نمونه تعداد نمونه تاریخ ارسال نام برداشت کننده

نام و امضای گزارشگر نام و امضای مسئول بررسی شهرستان نام و امضای رئیس

88/41/01

٩

شهرستان

88/41/01

١٠

88/41/01

١١

مشخصات عمومی - GIS فرم گزارش کامپیوتری بیماری های دامی در سیستم

مشخصات واحد آلوده - GIS فرم گزارش کامپیوتری بیماری های دامی در سیستم

88/41/01

١٢

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد